• coop
  Box14
  sportcafe de Goorns
  De Klok Dranken
 • Nanninga
  Style Hairprofessionals
  Totalbility
  perdon fysiotherapie
 • HCV
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  Jumbo Abbas
  Mijn Makelaar Meertens
 • Voulon Accountants
  jobo
  makelaar nu
 • Bust Hoveniers
  hotel restaurant Zwanemeer
  Autobedrijf Okken
 • tos
  Grolsch 0.0
  Nedaplast
 • Boutique La Vie
  Hoiting Transport
  Bouwselect
  Buist

Algemene Ledenvergadering op 25 oktober

Gepubliceerd op:

Op maandag 25 oktober 2021 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, hét moment voor de leden van Voetbalvereniging Gieten om hun stem te laten horen en bijgepraat te worden over het beleid. Kom dus allen naar de vergadering, die vanaf 19.30 uur in kantine De Klim wordt gehouden.

Agenda:

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, van 7 oktober 2019
4 Ingekomen stukken
5 Jaarverslagen van de:
          a. secretaris, inclusief die van de veld- en zaalcommissies
          b. secretaris jeugdcommissie
          c. kantinecommissie
          d. accommodatiecommissie
          e. sponsorcommissie
          f. activiteitencommissie
          g. technische commissie
6 Jaarverslagen penningmeester
7 Actuele zaken
8 Bestuursverkiezing
Statutair periodiek aftredend dit jaar zijn: Hendrik Hilbolling en Freddy Odolphy. Beiden hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode en zijn dus herkiesbaar.
Omdat er in 2020 i.v.m. COVID-19 geen ALV is gehouden zijn de toen statutair periodiek aftredenden stilzwijgend een jaar doorgegaan. Het betreft Gerard Bults, Harm-Jan Martens, Jan Mulder en Bé Speelman. Zij zijn dit jaar dus eveneens statutair periodiek aftredend. Allen hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode en zijn dus herkiesbaar.
Verder heeft Henk Dokter tijdens de ALV van 2019 aangegeven slechts herkiesbaar te zijn voor de periode van een jaar. Ook hij is, na nog een extra jaar te zijn doorgegaan, daarom statutair periodiek aftredend. Henk heeft te kennen gegeven opnieuw voor slechts één jaar herkiesbaar te zijn.
Ten slotte zijn Stefan Reitsema en Kim Piening in tussentijdse vacatures gekozen. Conform de statuten nemen ze op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Stefan verving Bert Martens, die statutair periodiek aftredend was in 2021. Kim verving Marnix Hoekstra, die statutair periodiek aftredend was in 2020. Het bestuur stelt voor om Stefan en Kim officieel als bestuursleden te benoemen.
9 Vaststelling contributies seizoen 2021/'22
10 Vaststelling exploitatiebegroting 2021/'22
11 Rondvraag
12 Jubilea
13 Sluiting

Leden kunnen zich tot aan het begin van de vergadering bij de secretaris via een voordracht door tenminste drie leden kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

De stukken voor de ALV zijn digitaal beschikbaar. Ze zijn ter vergadering in zeer beperkte mate beschikbaar als print. Aan de aanwezigen daarom het verzoek om de stukken digitaal mee te nemen. De stukken zijn hier te vinden.

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier