Algemene LedenVergadering (ALV)
Maandag, 25. Oktober 2021, 19:30
Agenda:

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, van 7 oktober 2019
4 Ingekomen stukken
5 Jaarverslagen van de:
          a. secretaris, inclusief die van de veld- en zaalcommissies
          b. secretaris jeugdcommissie
          c. kantinecommissie
          d. accommodatiecommissie
          e. sponsorcommissie
          f. activiteitencommissie
6 Jaarverslagen penningmeester
7 Actuele zaken
8 Bestuursverkiezing
9 Vaststelling contributies seizoen 2021/'22
10 Vaststelling exploitatiebegroting 2021/'22
11 Rondvraag
12 Jubilea
13 Sluiting