Gedragscode

SAMENVATTING.

Deze gedragscode is een uitwerking voor het dagelijks gebruik van de regelgeving, normen en waarden binnen de V.V. Gieten zoals mede vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleids- en organisatie-plan. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden, medewerkers en vrijwilligers van de V.V. Gieten.

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders/verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Met deze gedragscode geeft de V.V. Gieten aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

DOEL.

De V.V. Gieten is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Met het uitbrengen van deze gedragscode en onderliggende regels wordt beoogd een goede sfeer te creëren waarbij iedereen - van jong tot oud - zich zowel veilig als prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.

COMMUNICATIE.

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website www.vvgieten.nl.

UITGANGSPUNTEN GEDRAGSCODE.

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis, zelfvertrouwen en leert in teamverband te functioneren.

Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

 • We sporten met elkaar, sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Lid zijn van de V.V. Gieten is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:
  • het verrichten van bardiensten;
  • het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden;
  • trainen / begeleiden van jeugdteams;
  • meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties.
 • Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van de V.V. Gieten dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
 • Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines' opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden.
 • Roken is niet toegestaan in de kantine tijdens jeugdactiviteiten en niet toegestaan in de kleedkamers. Sinds juli 2008 mag er helemaal niet meer gerookt worden in de kantine.
 • Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur / commissie passende maatregelen nemen. Een lid van de V.V. Gieten spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

SANCTIES.

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Het bestuur van de V.V. Gieten gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt, helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur / de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en afhankelijk van de leeftijd van betrokkene opgelegd.

Elke strafmaatregel zoals, een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur ingelicht en zal de strafmaatregel in overleg met de leiding worden opgelegd. Bij diefstal en (ernstig) vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

ALGEMENE REGELS.

 • Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet altijd volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er een aantal specifieke zaken die hier eerst genoemd dienen te worden:
  • alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dienen volwassenen zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak;
  • roken is niet toegestaan in de kantine tijdens jeugdactiviteiten, in de kleedkamers en binnen de afrastering van of de belijning van een speelveld; sinds juli 2008 geldt overigens een algeheel rookverbod in de kantine;
  • drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden, dit geldt eveneens voor wapens; het overtreden van deze regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang.

VERDER GELDEN DE VOLGENDE ALGEMENE NORMEN EN WAARDEN:

 • leden van de V.V. Gieten voldoen op tijd de contributie bij voorkeur via de automatische betalingsprocedure; bij achterstand van de contributiebetaling kan worden bepaald dat het betreffende lid niet deelneemt aan de trainingen en hij / zij geen wedstrijden speelt;
 • leden van de V.V. Gieten zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren; een ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden; het lidmaatschap van de V.V. Gieten is meer dan voetballen en trainen alleen;
 • leden van de V.V. Gieten accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn/haar rol;
 • leden van de V.V. Gieten behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is;
 • respect opbrengen voor anderen; ieder lid van de V.V. Gieten dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel; leden van de V.V. Gieten tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders; pesten wordt niet getolereerd;
 • een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling; in geval van diefstal en (ernstig) vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • ieder lid van de V.V. Gieten dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding;
 • de V.V. Gieten verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

REGELS VOOR HET VERENIGINGSGEBOUW EN DE KANTINE.

 • "noppenschoenen” zijn niet toegestaan in de kantine;
 • roken is niet toegestaan in de kantine en de kleedkamers;
 • rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken, en andere rommel op de vloer, etc.;
 • er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen;
 • zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels;
 • het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging;
 • het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders, bijvoorbeeld in de kleedkamers, te nuttigen dan in de kantine, tenzij het bestuur hiervoor ontheffing heeft verleend;
 • er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:
  • personen jonger dan 16 jaar;
  • jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
 • het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel;
 • leidinggevenden en barmedewerkers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun dienst;
 • agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.

AANVULLENDE REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN.

 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen, loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet/wilt;
 • blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 • accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team, van bestuursleden en/of kaderleden.

AANVULLENDE REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX.

 • Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst;
 • auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • de toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden;
 • matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS.

 • Alle gedragsregels voor anderen zijn uiteraard ook op de trainers/leiders van toepassing;
 • je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig;
 • je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders;
 • discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 • tijdens het uitvoeren van je functie wordt niet gerookt en geen alcohol gebruikt;
 • je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing ouders;
 • bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit;
 • je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers;
 • je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn;
 • je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is;
 • je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal, kleding, ballen etc.;
 • je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter;
 • je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier en andere formaliteiten;
 • je onthoudt je van onzedelijk gedrag.

REGELS VOOR SPELERS.

 • Afspraken in clubverband nakomen; besluiten van scheidsrechters accepteren; meedoen aan acties en evenementen;
 • sportief gedragen in en buiten het veld; tegenstanders na de wedstrijd een hand geven;
 • kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten; een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen;
 • tassen en fietsen op de daartoe bestemde plekken plaatsen;
 • douchen na de training en na een wedstrijd is verplicht, tenzij met redenen ontheffing is verleend;
 • altijd trainen en bij verhindering afmelden;
 • naar vermogen vrijwilligerswerk doen.

WAT WIJ VERWACHTEN VAN VRIJWILLIGERS.

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode. De vrijwilliger:

 • is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 • neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de (jeugd)commissie;
 • fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief;
 • heeft respect voor anderen;
 • maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk;
 • is zuinig op kleding en materialen van de V.V. Gieten.

WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS.

Ouders/verzorgers zijn juist bij jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers van jeugdleden:

 • alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing;
 • u blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld;
 • u geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet;
 • de V.V. Gieten heeft trainers en leiders, zij bepalen de gang van zaken rond een team;
 • hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, bespreek dit dan met de teambegeleiding; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden of de jeugdvoorzitter.

VERDER ZIJN DE VOLGENDE ATTENTIE PUNTEN VAN BELANG:

 • u moedigt de spelers positief aan;
 • u helpt, zo mogelijk, bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • u zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd;
 • u ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd;
 • u controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen;
 • u voldoet op tijd de contributie, bij voorkeur via de automatische betalingsprocedure;
 • stimuleer uw kinderen tot meedoen;
 • leer uw kinderen de clubregels;
 • toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar beste (team)supporter te zijn;
 • wees positief langs de lijn, denk om uw voorbeeldfunctie;
 • respecteer besluiten van de scheidsrechters;
 • bespreek problemen met de juiste mensen;
 • u kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club, meldt u aan bij de leiding; doe naar vermogen vrijwilligerswerk.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 juni 2011